අමාත්‍ය මණ්ඩල සමුළුව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින සහ අඩු සංවර්ධිත රටවල් සඳහා ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගනී

අමාත්‍ය මණ්ඩල සමුළුව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින සහ අඩු සංවර්ධිත රටවල් සඳහා ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගනී
WTO අමාත්‍යවරුන්ගේ දහතුන්වන සමුළුව ඉතා හොඳ තීරණවලට එළඹුණු බවත්, ගෝලීය උත්සවය සාර්ථකව සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයට ස්තූතිවන්ත වන බවත් ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Ngozi Okonjo-Iweala පැවසීය."එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ රජයට සහ අතිගරු විදේශ වෙළෙඳ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අ