2023 දී ෂෙයික් සයිඩ් ප්‍රධාන දේවස්ථානයට නරඹන්නන් 70% කින් වැඩි වේ

2023 දී ෂෙයික් සයිඩ් ප්‍රධාන දේවස්ථානයට නරඹන්නන් 70% කින් වැඩි වේ
එහි ආරම්භයේ සිටම, Sheikh Zayed Grand Mosque Center (SZGMC) මුස්ලිම් පල්ලියේ ඉවසීමේ සංස්කෘතික පණිවිඩය ප්‍රවර්ධනය කරන අතර ලෝක සංස්කෘතීන් අතර සහයෝගීතාවයේ සහ සංවාදයේ පාලම් ගොඩනඟමින් සිටී. ආගමික වතාවත් සඳහා ගෝලීය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස එහි භූමිකාවට අමතරව, මුස්ලිම් පල්ලිය ලෝකයේ විවිධ සංස්කෘතීන් සමඟ ඉවසීමේ සහ