ඩුබායි හි IFZA විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ජර්මනියේ කාර්යාලයක් විවෘත කරයි

ඩුබායි හි IFZA විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ජර්මනියේ කාර්යාලයක් විවෘත කරයි
ඩුබායි හි වඩාත්ම ගතික නිදහස් කලාප ප්‍රජාව වන IFZA, සිය ගෝලීය ව්‍යාප්ති සැලසුම්වල කොටසක් ලෙස ජර්මනියේ සිය නවතම කාර්යාලය විවෘත කරන බව අද නිවේදනය කළේය.මෙම පියවර එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ජර්මනිය අතර ශක්තිමත් සබඳතා ශක්තිමත් කරන අතර දෙරට අතර ව්‍යාපාර සහ ආයෝජන වර්ධනයට පහසුකම් සැලසීම අරමුණු කරයි.ජර්මන