9 වැනි ජාතික ක්‍රීඩා දිනය බ්‍රහස්පතින්දා ආරම්භ වෙයි

9 වැනි ජාතික ක්‍රීඩා දිනය බ්‍රහස්පතින්දා ආරම්භ වෙයි
"එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය අපව එකට ගෙන එයි" යන සටන් පාඨය යටතේ මාර්තු 7 වන බ්‍රහස්පතින්දා පැවැත්වීමට නියමිත ජාතික ක්‍රීඩා දින මුලපිරීමේ 9 වන සංස්කරණයට අනෙකුත් ක්‍රීඩා උප වැඩසටහන් වලට අමතරව සෑම එමීර් රාජ්‍යයකම ප්‍රධාන ඉසව් 7 ක් ඇතුළත් වේ.ඉසව් ක්‍රීඩා දිනයේ හිමිදිරි පාන්දර ආරම්භ වන අතර පැය 24ක් අඛණ්ඩ