පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් සඳහා රාමසාන් සමයේ වැඩ කරන පැය දෙකක අඩු කිරීමක්

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් සඳහා රාමසාන් සමයේ වැඩ කරන පැය දෙකක අඩු කිරීමක්
ශුද්ධ වූ රාමසාන් මාසය තුළ පුද්ගලික අංශයේ සේවකයින් සඳහා දිනකට වැඩ කරන පැය දෙකක් අඩු කරන බව මානව සම්පත් සහ එමිරේටේෂන් අමාත්‍යාංශය (MoHRE) නිවේදනය කළේය.ඔවුන්ගේ කාර්යයේ අවශ්‍යතා සහ ස්වභාවයට අනුකූලව, සමාගම්වලට රාමසාන් සමයේ දෛනික වැඩ කරන වේලාවන්හි සීමාවන් තුළ නම්‍යශීලී හෝ දුරස්ථ වැඩ රටා යෙදිය හැකි බව අමා