එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ කුවේට්: ශක්තිමත් සහ තිරසාර උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ස්ථාපිත කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ කුවේට්: ශක්තිමත් සහ තිරසාර උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ස්ථාපිත කරයි
කුවේට් රාජ්‍යයේ එමීර්වරයා වන අති උතුම් ෂෙයික් මිෂාල් අල් අහමඩ් අල්-ජාබර් අල්-සබාගේ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සංචාරය දෙරට අතර දැනටමත් ශක්තිමත් සහෝදර සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් සනිටුහන් කරයි. දෙරටේ සබඳතා විවිධ අංශ හරහා ශක්තිමත් සහ තිරසාර උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.මෙම