ජනාධිපති සහ කුවේට් එමීර්වරයා ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සහ ඒකාබද්ධ ගල්ෆ් සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි

ජනාධිපති සහ කුවේට් එමීර්වරයා ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා සහ ඒකාබද්ධ ගල්ෆ් සහයෝගීතාව වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි
දෙරට සහ ඔවුන්ගේ ජනතාව අතර ගැඹුරින් මුල් බැස ඇති සබඳතා සමාලෝචනය කිරීම සඳහා ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් අද කුවේට් රාජ්‍යයේ එමීර්වරයා වන ෂෙයික් මිෂාල් අල්-අහ්මඩ් අල්-ජාබර් අල්-සබා සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීය. හවුල් උනන්දුව ඇති කලාපීය සහ ජාත්‍යන්තර ගැටළු ගණනාවක් පිළිබඳව ද ඔවුන්ගේ