ආර්ථික අංශවල අනාගතය සැලසුම් කිරීම සඳහා DFF 'The Global 50' වාර්තාව දියත් කරයි

ආර්ථික අංශවල අනාගතය සැලසුම් කිරීම සඳහා DFF 'The Global 50' වාර්තාව දියත් කරයි
ඩුබායි ෆියුචර් පදනම (DFF) විසින් "අනාගත අවස්ථා වාර්තාව: ගෝලීය 50" අද දියත් කරන ලද අතර, රජයන්, ආර්ථිකයන්, අංශවල සහ අවසානයේ මානව වර්ගයාගේ අනාගතය හැඩගස්වන ප්‍රධාන අවස්ථා, පරිවර්තනයන් සහ ප්‍රවණතා ඉස්මතු කරයි.වාර්තාවේ දක්වා ඇති අවස්ථා 50 ප්‍රධාන කාණ්ඩ පහකට වර්ගීකරණය කර ඇත: සෞඛ්‍යය ප්‍රතිනිර්මාණය කරන ලද,