9 වැනි ජාතික ක්‍රීඩා දිනයට සහභාගි වන ලෙස අහමඩ් බින් මොහොමඩ් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රජාවෙන් ඉල්ලා සිටී

9 වැනි ජාතික ක්‍රීඩා දිනයට සහභාගි වන ලෙස අහමඩ් බින් මොහොමඩ් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රජාවෙන් ඉල්ලා සිටී
ඩුබායි හි දෙවන නියෝජ්‍ය පාලක, ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ (NOC) සභාපති සහ ජාතික ක්‍රීඩා දින මුලපිරීම සඳහා උත්තරීතර කමිටුවේ සභාපති අතිගරු Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum අද ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේ නවවන සංස්කරණයට සහභාගී වන ලෙසයි. ජාතික ක්‍රීඩා දිනය මේ සතිය අගදී පැවැත්වීමට නියමිතයි.ඩුබායි