'බර්ඩ්ස් ඔෆ් ගුඩ්නස්' මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, ඊජිප්තුව උතුරු ගාසා තීරයේ මානුෂීය ආධාර ගුවන්ගත කිරීම දිගටම කරගෙන යයි

'බර්ඩ්ස් ඔෆ් ගුඩ්නස්' මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, ඊජිප්තුව උතුරු ගාසා තීරයේ මානුෂීය ආධාර ගුවන්ගත කිරීම දිගටම කරගෙන යයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ ඊජිප්තු අරාබි සමූහාණ්ඩුව උතුරු ගාසා තීරයට මානුෂීය සහ සහනාධාර ගුවන් මගින් දිගටම ප්‍රවාහනය කළහ.ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් විධානය විසින් "Birds of Goodness" හි කොටසක් ලෙස එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ගුවන් හමුදාව සහ ඊජිප්තු ගුවන් හමුදාව විසින් උතුරු ගාසා තීරයේ ස