තිරසාර ක්‍රියාවන්හි මහජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා තිරසාරත්වයේ වසර 2024 ‘තිරසර ශූරයන්ගේ සංගමය’ එළිදක්වයි

තිරසාර ක්‍රියාවන්හි මහජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා තිරසාරත්වයේ වසර 2024 ‘තිරසර ශූරයන්ගේ සංගමය’ එළිදක්වයි
තිරසාර වසර 2024 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් විසින් කරන ලද නිවේදනයෙන් පසුව, ප්‍රධාන අවධානය යොමු කළ ක්ෂේත්‍ර හතරක් තුළ සැලසුම් සහගත ක්‍රියාකාරීත්වයන් තුළින් මහජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීමේ අරමුණින් මෙම මුලපිරීම එහි ටැග්ලයින් “ක්‍රිය