බදාදා 12 මැයි 2021 - 12:16:24 පස්වරු (ප.ව.)
වාර්තා
2021 May 09 Sun, 09:55:36 am

ව්‍යාපාරික තරඟකාරිත්ව දර්ශක 16 න් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඉහළම 20 අතරට පැමිණේ 

අබුඩාබි, 2021 මැයි 9 (WAM) -- 2020 දී ව්‍යවසායකත්වයට අදාළ ගෝලීය තරඟකාරිත්ව දර්ශක 13 ක ප්‍රමුඛ රටවල් 20 අතර එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සිටින බව විශේෂිත ගෝලීය ආයතන 5 ක වාර්තාවලින් හෙළි විය. මෙය ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඉදිරි දැක්ම ප්‍රතිපත්තිවලට ප්‍රබල සාක්ෂියකි. ෆෙඩරල් තරඟකාරිත්ව හා සංඛ්‍යාලේඛන මධ්‍යස්ථානයට (Federal Competitiveness and Statistics Centre -FCSC) අනුව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාත්‍යන්තර සාර්ථකත්වයන්ට IMD ලෝක තරඟකාරීත්ව වාර්ෂික පොත (IMD World Competitiveness Yearbook), සංචාරක හා සංචාරක තරඟකාරිත්ව වාර්තාව (Travel and Tourism Competitiveness Report), ගෝලීය තරඟකාරීත්ව වාර්තාව...