සිකුරාදා 09 දෙසැම්බර් 2022 - 10:31:16 පස්වරු (ප.ව.)
ක්‍රීඩා
2022 Dec 09 Fri, 08:39:00 am

ඛාලිඩ් බින් මොහමඩ් බින් සයීඩ් Trail X මවුන්ටන් පාපැදි මාර්ගය විවෘත කරයි

අබුඩාබි, 2022 දෙසැම්බර් 07 (WAM) -- විධායක සභාවේ සාමාජික සහ අබුඩාබි විධායක කාර්යාලයේ සභාපති අතිගරු Sheikh ඛාලිඩ් බින් මොහමඩ් බින් සයීඩ් ඇල් නහියාන් විසින් Hudayriyat Island හි අබුඩාබි හි මෙවැනි ආකාරයේ පළමු මවුන්ටන් පාපැදි මාර්ගය වන Trail X විවෘත කරන ලදී.Trail X විසින් Hudayriyat Island හි දැනට පවතින පාපැදි ධාවන පථවලට අනුපූරකව ඉදිකරන ලද අඛණ්ඩ මවුන්ටන් පාපැදි මංපෙත කිලෝමීටර 15ක් ඉදිරිපත් කරයි.මෙම පහසුකම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව නිර්මාණය කර ඇති අතර, ස්වභාවික භූමි සහ අබුඩාබිහි ​​අහසෙහි බාධාවකින් තොරව දර්ශන අනුකරණය කරන ධාවන පථ සහ භූ විෂමතාවයන්...