බ්‍රහස්පතින්දා 01 ජූනි 2023 - 8:34:57 පෙරවරු (පෙ.ව)
අප හා සම්බන්ධ වන්න
තැපැල් පෙට්ටිය: 3790 අබුඩාබි - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය
විද්යුත් තැපෑල: feedback@wam.ae
ස්ථානය
දුරකථන : +9712-4110000
ෆැක්ස් : +9712-4411963
දුරකථන : 97142615500
ෆැක්ස් : 97142615500
දුරකථන : 97165659000
ෆැක්ස් : 97165659000
දුරකථන : 97167444384
ෆැක්ස් : 97167444388
දුරකථන : 97167656663
ෆැක්ස් : 97167653500
දුරකථන : 97172275050
ෆැක්ස් : 97172274994
දුරකථන : 97192224190
ෆැක්ස් : 97192221008
දුරකථන : 97137632555
ෆැක්ස් : 97137629944