සෙනසුරාදා 10 දෙසැම්බර් 2022 - 12:25:00 පෙරවරු (පෙ.ව)